Ostronodling

Havstendsunds ostron

Det är drygt 20 år sedan de påbörjade försök med att odla vår inhemska art Ostrea edulis. Under resans gång har en teknik utvecklats, där hela odlingsprocessen sker naturligt i havet utan att något behöver tillföras såsom föda, energi eller antibiotika. Denna metod är de för närvarande ensamma om i Skandinavien. Odlingen sker i specialgjorda nätkassar som flyter i ytan. Detta odlingssystem medför att ostronen ständigt hålls i rörelse och uppehåller sig där det finns mest föda (plankton) och friskt vatten. Detta avspeglas av att ostronet blir välmatat och får en vacker form som lämpar sig väl som cocktailostron.
Läs mer om deras fantastiska arbete här: Havstenssunds Ostron

Metodik för insamling av ostronyngel
Ett samarbetsprojekt mellan Samförvaltningen Norra Bohuslän och Vattenbrukscentrum Väst

Det europeiska platta ostronet, Ostrea edulis, är en högkvalitativ, näringsriktig produkt med unika gastronomiska kvaliteter och högt marknadsvärde. I övriga Europa har denna ostronart drabbats hårt av en dödlig parasitsjukdom, vilket har gjort att tillgången på platta ostron i länder såsom Spanien, Frankrike och Holland drastiskt har minskat. Denna parasitsjukdom finns inte i ännu i Sverige vilket gör att vårt område har en unik position jämfört med övriga Europa. Men, de vilda bestånden och därmed också fisket på vilda ostron är begränsat vilket innebär att om ostronproduktionen skall expandera krävs utveckling av ostronodling med tekniker för att ta fram ostronyngel som kan vidareodlas i havet.

Det finns flera argument för att vidareutveckla ostronodlingsindustrin i Bohuslän:

  • Ostronnäringens produktionsmässiga och marknadsmässiga möjligheter.
  • De positiva miljöaspekterna av att odla filtrerande musselarter
  • Ökat intresse för maritim upplevelse- och måltidsturism – upplevelser kopplat till ostron ger en möjlighet till diversifiering av fisket och vattenbruket
En förutsättning för produktion och odling av ostron är att säkerställa tillgången på yngel. Insamling av ostronyngel i naturen är ett komplement till ostronyngelproduktion i kläckerier eller bassänger. Med yngelsamling kan odlaren/brukaren själv ansvara för att säkerställa tillgången på yngel för vidare odling eller skötsel.
Syftet med projektet är att prova ut och utvärdera metodik för insamling av ostronyngel i naturen som ett komplement till ostronyngelproduktion i kläckerier. Framförallt behöver kunskapen om vilka lokaler som lämpar sig för att samla ostronyngel öka, samt kännedom om tidsfönstret när utrustningen skall sättas. Kunskapsutbyte och delaktighet från både näringen - fiskare/odlare/markägare - och forskningen är en av hörnstenarna i projektet. Med yngelsamling kan ett alternativt, småskaligt system för ostronodling utvecklas, där odlaren/brukaren själv ansvarar för att säkerställa tillgången på yngel för vidare odling eller skötsel.

Ett övergripande syfte med projektet är att säkerställa en långsiktig, kustnära fiske och vattenbruksnäring. En livskraftigt småskalig näring bygger på ett flexibelt företagande som verkar utifrån ett ansvarstagande av den biologiska resursen och ger möjligheter till kringverksamheter såsom att erbjuda maritima upplevelser och måltidsturism.

Projektet drivs av Samförvaltningen Norra Bohuslän via Strömstads kommun, i partnerskap med forskare vid Göteborgs Universitet/Vattenbrukscentrum Väst. Projektet pågår under 2013-2014 och finansieras av Fiskeområde Norra Bohuslän samt av Matlandet Sverige-anslag.