Stadgar

Stadgar för ideella föreningen Ostronakademien

§1 Föreningens övergripande syfte är att ta vara på de svenska ostronen Ostrea Edulis och Magellana Gigas potential på alla plan.

§2 Föreningens ändamål

 1. Främja intresset för och öka kunskapen om ostronens livsbetingelser, utbredning, fortplantning, fångstbestämmelser etc.
 2.  Främja kunskapen om ostronen som art, stödja utvecklingen av skonsamma fångstmetoder och odlingsmöjligheter samt aktivt stödja innovationer i dessa avseenden.
 3.  Dokumentera och sprida kännedom om ostronens betydelse ur ett historiskt perspektiv och ett nutidsperspektiv.
 4.  Verka för kvalitetsutveckling av ostronen som kulinarisk upplevelse inkl. recept och passande drycker.
 5.  Samarbeta med fiskare, forskare, turistnäringen etc för att skapa fler arbetstillfällen längs vår ostronkust.
 6.  Vara en kunskapsbank för intresserade.
 7.  Kvalitet, öppenhet och positiv anda ska prägla föreningens arbete.

§3 Medlemskap

 1. Föreningen är öppen för medlemskap för alla fysiska och juridiska personer. Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald och för den tid som framgår av medlemsbeviset.

§4 Årsmöte och allmänna möten
Årsmöte skall hållas under mars månad. Kallelse till årsmöte och allmänna möten skall ske på sätt som styrelsen beslutar som lämpligast, senast fjorton dagar före mötet.
På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av justerare som jämte ordförande ska justera protokollet.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Verksamhetsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande för ett år.
 8. Val av styrelseledamöter för två år, hälften väljs varje år.
 9. Val av revisorer och ersättare.
 10.  Val av valberedning.
 11. Fastställelse av medlemsavgift för kommande år.
 12.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år.
 13.  Övriga frågor.

§5 Styrelse

 1. Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen består av ordförande och ledamöter. Av styrelsen skall minst huvuddelen av ledamöterna vara åretruntboende i Norra Bohuslän. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig när ordförande och  ledamöter är närvarande. Styrelsens möte skall protokollföras.

§6 Firmatecknare

 1. Föreningen har konto i Sparbanken Tanum, bankgiro 5749-1151.
 2. Kontot disponeras av tre firmatecknare enligt protokoll från konstituerande styrelsemöte i anknytning till årsmötet. 
 3. Vid uttag över 5000 kr tecknas föreningen av ordföranden samt en av de två övriga firmatecknarna gemensamnt.

§7 Verksamhetsår

 1. Föreningens verksamhetsår kalenderår.

§8 Stadgeändring

 1. Beslut om stadgeändring beslutas av årsmötet. Förslag på stadgeändring beslutas av två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§9 Beslut om föreningens upplösning

 1. Beslut om föreningens upplösning fatta av två på varandra följande årsmöten, varvid minst 2/3 majoritet fordras. I kallelse till årsmötet skall anges att fråga om föreningens upplösning kommer att behandlas.